PalestineRemembered.com Satellite View Search Donate Contact Us النسخة العربية
Home Pictures Maps Oral History Zionist FAQ Zionist Quotes The Conflict 101 R.O.R. 101 Site Members About Us
Prev

Return to Qisarya
Print
Qisarya - قيسارية : General view for old port area
Help us identify the direction, places, people,...etc. in this picture? Post your comment (2 comments)
Next
النسخة العربية
כדי לתרגם עברית
eMail

Qisarya - قيسارية : General view for old port area


  Uploaded on May 13, 2007

 
Add a picture Prev     4   5   6   7   8   9   10   11   12   13    Next Satellite View
 

Post Your Comment

Posted by سهيل مستراحي on October 20, 2013 #152918

جامع قيسارية لا يزال موجود الى يومنا هذا لكن اين حكام العرب والمسلمين الجامع اليوم هو خمارة وبيت دعارة للرقص لليهود اليوم لا يوجد عربي واحد علما قيسارية لا تبعد عن قريتي سوا 5 امتار الشارع جنب الشارع سوا يفصل بيننا جدار رملي على ارتفاع شاهق وعي قرية تسمى جسر الزرقاء عرب 48 علما قيسارية هي بلد اجدادي ولا تزال اراضيهم الى يومنا هذا لكن هيهات انتهبت وسرقت من قبل الصهاينة
Posted by àçîم âًàي on August 10, 2007 #19043

àهى àùé àىٌىàي ٍىé÷هي هّçîْ àىىن éà ٍîé àًà îà لٍَّ à÷ْل ٍّلé لٌهٍّن îْى àىٍلّàًé ٍùàï نé÷ لمé àٌْàîçهًé . àًà ùل îï ىôّمéٌ هçàلل àç÷éى÷ه ùâىن لْëهٌ نàم àىâàîٍ . àىن éًْ÷ي îًنهي àىâàîٍ نàم ٌàّ îëîّن ٍîىه îèٍي هلùّله ôéه هلٍîىه àùéàà ىà ْهّمé ّلًà àىن éٌàîçنéïï .